Zastávka: Život v okolí

Možná se to nezdá, ale letiště i jeho okolí je plné života.

Dlouhodobé výzkumy dokázaly, že právě letiště se pro drobnou zvěř a ptactvo stávají optimálním životním biotopem. Intenzifikace zemědělství, chemizace, budování komunikací, vysoušení půdy a vyvážky přinutily ptáky a zvěř hledat si útočiště jinde a právě letiště jim skýtají relativně ideální podmínky k životu. Na letištích a v jejich blízkosti je minimální vliv běžného pohybu civilizace. Tomu, co souvisí s jeho provozem, se ptáci dokázali snadno přizpůsobit. A tak se travnaté pásy předpolí letišť stávají shromaždištěm všech semenožravých a hmyzožravých ptáků – skřivanů, špačků, ale i vlaštovek, čejek a dravců, kteří zde nacházejí potravu. V zimních měsících se k letištím naopak stahují celá hejna havranů. Při podzimních a jarních tazích letištní plochy rádi vyhledávají táhnoucí ptáci jako odpočinkové prostory.

Biomonitoring letiště pomocí včel

Chov včel byl na letišti zahájen v listopadu 2011. Jde o jeden ze způsobů biomonitoringu životního prostředí. V současné době má letiště v prostorách areálu Jih šest včelstev. Hlavním cílem chovu včel na letišti je sledovat úroveň cizorodných látek ve včelích produktech.

Certifikát Český med

Stočený včelí med letiště je každoročně analyzován akreditovanou laboratoří z hlediska obsahu vody, cukru a kontrolní látky HMF (hydroxymenthylfurfuralu), jejíž přítomnost ukazuje na míru enzymů v medu. Aktivita enzymů v medu je jedním z důvodů, proč je med tak ceněn z hlediska lidské výžívy. Jedná se o včelí produkty, které včely do medu přidaly při přeměně nektaru. Med pocházející od včel z letiště Praha od roku 2012 získává certifikát Český med, který potvrzuje, že produkt splňuje požadavky potravinářské legislativy a vyhovuje normě jakosti Českého svazu včelařů. Dalším uspěchem je, že od roku 2013 se učastní soutěže Český med, kde se musí splňovat nejen přísné formy, ale také se hodnotí jeho fyzikalně chemické hodnoty, senzorita a celkový estetický dojem a správnost údajů na etiketě. Za splnění těchto požadavků získává od roku 2014 Zlatou medaili.

Pyl jako ukazatel znečištění prostředí

Jako ukazatel znečištění životního je pak analyzován zejména včelí pyl. Ten je předáván k rozboru na Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, kde je analyzován na obsah těžkých kovů a organických látek (polyaromatické uhlovodíky). Díky tomu, že včely pyl přinášejí z okruhu 3 až 4 kilometrů od úlů, reflektuje jeho analýza stav životního prostředí v okolí letíště. Biomotoring pomocí včelích produktů navazuje a rozšiřuje již několik let probíhající monitoring ovoce a zemědělských plodin.